Tancho mix

9-10 Tancho Matsuba-$140.00.

11-12"Red Tancho Matsuba- $180.00 SOLD.

15-16" Tancho Doitsu- $380.

Skeleton Doitsu- $180.00 14-15”

Tancho mix

$139.99Price